Декларация за поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които предоставяте на paladium-games.com, ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (абонамента за който можете да отмените по всяко време).

„Тейбълтоп“ ЕООД е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „Тейбълтоп“ ЕООД се задължава да положи надеждната грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на „Тейбълтоп“ ЕООД или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от „Тейбълтоп“ ЕООД .

При попълване на данните клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от „Тейбълтоп“ ЕООД данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, „Тейбълтоп“ ЕООД не носи отговорност при неизпълнение на доставката.

Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената на поръчания продукт.

„Тейбълтоп“ ЕООД има право да изпраща на клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения, освен при изрично заявено от клиента несъгласие.

Клиентът има право да се противопостави на събирането, съхранението и обработването на личните му данни, както и право на достъп и промяна на личните му данни, като тези права се упражняват по реда, предвиден в Закона за защита личните данни.

"Тейбълтоп" ЕООД Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от гореспоменатите, освен в случаите, когато сте дали изрично писмено съгласие или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация.

Top